CREATING AN APPLICABLE CURRICULUM ON OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY FOR

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PROFESSIONALS

(2017-1-TR01-KA202-045736)

project links:

facebook

twitter

instagram

Project coordinator:
GAZIANTEP UNIVERSITESI
 
Project partners:
UNIVERSITY OF NOVO MESTO FACULTY OF HEALTH SCIENCES
FEDERACION VALENCIANA DE EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCCION
WYZSZA SZKOLA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU
ARDA Beratung & Bildung GmbH

 

THE CONTEXT OF PROJECT

 Occupational health and safety is one of the most important and discussed titles in social politics of European Union. Even though number of occupational accidents decreased by 1994, number of accidents is still high. Increase in number of accidents still rapidly continues in some member states and certain sectors. This case indicates that in member states actors of working life could not adopt and understand exactly the protectionist approach which is included in society directives related to occupational health and safety. Occupational health and safety has become one the basic title in European Union’s social politics by free movement of employees. This case made formation of common training content in training curriculums for occupational health and safety and increasing consciousness and awareness level mandatory. Formation of common curriculum in occupational health and safety training program will maintain training and education union all across EU.

 

NAMEN PROJEKTA

Koordinator projekta je Univerza Gaziantep v Turčiji. Na tem območju sistem zagotavljanja zdravja in varnosti pri delu ni urejen primerljivo z drugimi evropskimi državami. Koordinator je povabil v projekt partnerje iz več držav EU, da bi v sklopu projekta dosegli naslednje:

• Namen projekta je z izmenjavo informacij in izkušenj pripraviti skupen predmetnik na področju varnosti in zdravja pri delu v okviru meril EU. V zvezi s tem je predvideno, da se okrepi strokovna usposobljenost inštruktorjev za varnost in zdravje pri delu, da so študenti opremljeni z bolj uporabnimi veščinami in znanjem, da delavci pridobijo spretnosti na tem področju in da se nesreče na delovnem mestu zmanjšajo. 

• Proučena bo pravna ureditev in zakonodaja partnerskih držav, z namenom analize in eventualnega izboljšanja obstoječe pravna podlaga in pogojev, ki ogrožajo zdravje in varnost delavcev v delovnem okolju. Namen koordinatorja je predstaviti oblikovane predloge pristojnim ministrstvom.

• Naslednji namen projekta je dvigniti ozaveščenost o vprašanjih varnosti in zdravja pri delu, da bi preprečili, da bi bili prosilci za azil in begunci izpostavljeni težkim in smrtno nevarnim delovnim pogojem ter da bi jih uporabili kot poceni delovno silo.

KONTEKST PROJEKTA

Varnost in zdravje pri delu je ena izmed najpomembnejših tem v socialni politiki Evropske unije. Čeprav se je število nesreč pri delu od leta 1994 zmanjšalo, jih je še vedno veliko. V nekaterih državah članicah in nekaterih sektorjih je število nesreč še vedno zelo visoko. To kaže, da akterji delovnega procesa v državah članicah niso mogli razumeti in sprejeti protekcionističnega pristopa, ki je del direktiv na področju zdravja in varnosti pri delu. Varnost in zdravje pri delu je postala ključna tema socialne politike Evropske unije na področju zaposlenih. Zato je oblikovanje skupne vsebine usposabljanja v učnih programih za zdravje in varnost pri delu ter povečanje stopnje zavesti in ozaveščenosti nujno. Oblikovanje skupnega programa usposabljanja na področju varnosti in zdravja pri delu bo v članicah EU omogočalo enotno izobraževanje na tem področju.

CILJI PROJEKTA

Ključen cilj tega projekta je vzpostavitev izmenjave informacij in izkušenj predavateljev, ki poučujejo program varnosti in zdravja pri delu, krepitev njihove strokovne usposobljenosti in oblikovanje skupnega učnega načrta v okviru meril EU za to področje. S tem se bo okrepila strokovna usposobljenost predavateljev, ki poučujejo na področju varnosti in zdravja pri delu, študenti bodo opremljeni z bolj uporabnimi veščinami in znanjem, na koncu bodo prenesli znanje na delovno silo in zmanjšale se bodo poklicne nesreče. Srečanja, ki jih bomo imeli projektni partnerji na lokalni ravni, bodo prispevali k temu, da se bodo ključni deležniki seznanili s stanjem varnosti in zdravja pri delu v vključenih državah ter povečevala ozaveščenost ljudi na tem področju. Poleg tega je eden od podciljev projekta dvigniti ozaveščenost na področju varnosti in zdravja pri delu, da se prepreči izpostavljenost prosilcev za azil in beguncev negotovim delovnim pogojem.

CILJNE SKUPINE

Izbira ciljne skupine je bila izvedena, da bi bil učni načrt, ki se oblikuje v okviru projekta, čim širše uporaben. Za izvedbo in vzdržnost projekta je bila izbrana ciljna skupina študentov, ki vstopajo v tečaje Programa varnosti in zdravja pri delu na poklicni šoli v Gaziantep (Turčija) in pripravniki na tej šoli, ki imajo potrdilo o strokovnem znanju na področju varnosti pri delu v okviru naslednjih pogojev, ki so definirani v Predpisih o dolžnostih, Organih, Pristojnostih in Usposabljanju strokovnjakov za varnost zaposlitve ciljne skupine. 

Raziskava v vključenih državah je bila izvedena med strokovnjaki za področje zdravja in varnosti pri delu.

Člani projektne skupine za oblikovanje programa usposabljanja imajo pedagoško izobrazbo ali oziroma so usposobljeni predavatelji na različnih ključnih področjih, ki jih tak program obsega.

PROJEKNI PARTNERJI

Slovenija: UNM FZV (Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede) 

Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede je bila ustanovljena leta 2007 v okviru Visokošolskega centra Novo mesto. Je samostojna visokošolska ustanova, ki izvaja študijske programe na področju zdravstvene nege in zdravstvenih ved. Osnovna in prednostna naloga FZV je izobraževanje diplomantov, ki uspešno in učinkovito izpolnjujejo potrebe bolnikov z različnimi zdravstvenimi težavami v različnih življenjskih obdobjih in ustrezno svetujejo bolnikom o povrnitvi, krepitvi in ohranjanju zdravja. 

Fakulteta ima letno približno 450 vpisanih študentov, od tega okoli 70 študentov na drugi in tretji stopnji. Program zdravstvene nege (1. stopnja, trajanje: 3 leta, 180 ECTS) zagotavlja izobraževanje medicinske sestre, ki je reguliran poklic v skladu z evropskimi direktivami, zlasti členom 31 Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij in Direktivo 2013/55/ES. Usposabljanje medicinskih sester za splošno zdravstveno nego traja tri leta in je sestavljeno iz 4600 ur teoretičnega in praktičnega usposabljanja, kjer teoretično usposabljanje predstavlja vsaj eno tretjino in klinično usposabljanje vsaj polovico celotnega usposabljanja. Podiplomski študijski programi, ki se izvajajo na fakulteti so namenjeni poklicnemu razvoju registriranih medicinskih sester in drugih zdravstvenih delavcev:

- Vzgoja in management v zdravstvu (2. stopnja, 2 leti, 120 ECTS) 

- Integrirana zdravstvena in socialna oskrba (2. stopnja, 2 leti, 120 ECTS)

- Edukacija in management v zdravstvu (3. stopnja, 3 leta, 180 ECTS) 

 

Španija: FEVEC (FEDERACION VALENCIANA DE EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCCION)

Zveza gradbenih podjetij Valencije -FEVEC si prizadeva biti referenčni organ za vsa podjetja in industrijska združenja gradbenega sektorja v regiji Comunidad Valenciana. FEVEC je bil ustanovljen maja 1977 kot organizacija več sektorskih združenj. Na začetku so bili cilji institucije braniti poslovne interese na ravni politike. Trenutno FEVEC sestavlja 13 različnih združenj, ki predstavljajo okoli 600 podjetij v sektorju. FEVEC vključuje šest strateških odborov, ki zagotavljajo podporo upravljavskim organom: promet, gospodarstvo, usposabljanje, okolje in odpadki, mednarodno in delovno preiskovanje tveganj.

FEVEC je oblikoval več pobud na nacionalni in mednarodni ravni, da bi spodbudil inovacije v sektorju, razvoj partnerstev in internacionalizacijo. FEVEC se od leta 1986 že 30 let posveča posebnim usposabljanjem na področju gradbeništva, ki jih je nadgradil glede na nove tržne trende. FEVEC ima dolgoletne izkušnje na področju:

- poklicnega usposabljanje,

- strokovnega izobraževanja,

- delavnic usposabljanja in vključevanja delovne sile,

- usposabljanja delavcev.

FEVEC je v svoji zgodovini izobraževal več kot 5.000 študentov na kar 30 različnih področjih povezanih z gradnjo.

 

Nemčija: ARDA Beratung & Beratung GmbH

ARDA Beratung & Bildung od 1. maja 2010 izvaja svoje delovne aktivnosti kot gostiteljica in izvajalska institucija v obsegu projektov, ki jih organizira program Erasmus Plus. Organizira različna usposabljanja, kot so pripravništvo, poklicno usposabljanje in organizirane delavnice za študente, učitelje, akademike in predstavnike nevladnih organizacij. ARDA ima vzpostavljeno močno mrežo za komuniciranje in sodelovanje z ministrstvi, občinami, poklicnimi šolami, univerzami, sindikati, trgovinskimi združenji, nevladnimi organizacijami, javnimi ustanovami, malimi in srednje velikimi podjetji (MSP), industrijskimi ustanovami in organizacijami, ki izvajajo umetniške, kulturne in športne dejavnosti v Nemčiji.

Visoko izobraženi, strokovni in izkušeni sodelavci ARDA-e izvajajo pisanje projektov in svetovanje, vzpostavljajo partnerstva ter organizirajo poklicno usposabljanje. Poleg teh storitev ARDA ponuja tudi številne možnosti izvajanja prakse v sodelovanju z ministrstvi, občinami, poklicnimi šolami, univerzami, sindikati, trgovinskimi združenji, nevladnimi organizacijami, javnimi ustanovami, MSP, industrijskimi institucijami in organizacijami, ki izvajajo umetniške, kulturne in športne dejavnosti v Nemčiji:

Poljska: WYZSZA SZKOLA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU

Oddelek za izobraževanje TWSBINOZ ponuja široko paleto tečajev in dejavnosti, vključno z delavnicami in seminarji v zvezi s podjetništvom, upravljanjem in trženjem, zdravim in aktivnim življenjem: kako delati z otroki in njihovimi družinami, da bi nudili strokovno pomoč otrokom, mladini in odraslim, zlasti tistim, ki trpijo zaradi družinskega nasilja in slabega socialnega položaja. Izobraževanje, ki ga ponuja, zajema tudi zgodnje šolsko izobraževanje, umetniško izobraževanje in pedagogiko umetniške terapije in promocijo zdravja, socialna pedagogika v okviru socialnega dela, terapevtska pedagogika in fizična rehabilitacija.

Poleg razvoja programov univerze med drugim organizirajo številne seminarje, delavnice in konference, ki pokrivajo različna področja, da bi pritegnila lokalno skupnost, še posebej ranljive skupine, kot so upokojenci 50+, brezposelni ali nekvalificirani odrasli, mladi iz socialno in ekonomsko prikrajšanih območij, matere na porodniškem dopustu, ki nameravajo ostati dejavne na področju izobraževanja, diskriminirani mladi odrasli, invalidi, odrasli z učnimi težavami.

WSBINOZ se nahaja v središču Poljske v mestu Lodz, ki trenutno kaže visok potencial rasti in možnosti, da postane glavno poslovno središče v srednji in vzhodni Evropi. 

 

POROČILO O ANALIZI POTREB PO STROKOVNIH DEFINICIJAH OHS

V okviru projekta bo pripravljen aktualno poročilo o analizi potreb, ki odraža trenutne razmere na področju zdravja in varnosti pri delu s pomočjo analize potreb za ugotavljanje težav, ki jih imajo delavci in delodajalci v praksi. Poročilo o analizi potreb, je usmerjeno na področje varnosti in zdravja pri delu ter ugotavljanja potreb po dodatnih izobraževalnih vsebinah za strokovnjake s tega področja. 

V okviru projekta bodo analizirane pomanjkljivosti, ugotovljene v sektorju in poklicnem izobraževanju ter v pravni zakonodaji. Ugotovitve bo koordinator predstavil pristojnemu ministrstvu kot predlog politike za razvoj  in povezovanje s partnerskimi državami.

PREDMETNIK ZA USPOSABLJANJE O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU ZA POKLICNE DELAVCE NA PODROČJU ZDRAVSTVA IN VARNOSTI PRI DELU 

Kurikulum, ki se že več let uporablja v sektorju varnosti in zdravja pri delu po evropskih standardih je apliciran v večini evropskih držav in zagotavlja ustrezno usposobljenost strokovnjakov, ki delujejo na tem področju. Turški predmetnik je neustrezen tako sektorsko kot tudi strokovno in pravno.
Cilj koordinatorja je posodobiti obstoječi predmetnik, da bi zagotovili njegovo primernost in inovativnost ter da bi zagotovili ustrezno usposobljenost strokovnjakov za področje varnosti in zdravja pri delu v Turčiji, usklajeno z razvitimi evropskimi državami. Zakonodaja se ne izvaja ustrezno in na tisoče zaposlenih se vsako leto poškoduje zaradi poklicnih nesreč in poklicnih bolezni. V podjetjih, kjer je veliko nesreč, delodajalci ne izpolnjujejo svojih obveznosti v korist delavcev. V času, ko je  brezposelnost v Turčiji dosegla dvomestne številke, so delavci še bolj izpostavljeni različnim tveganjem. V tem projektu si prizadevamo zapolniti informacijsko vrzel z oblikovanjem predlogov, temelječih na EU standardih o varnosti zaposlitve na področju države, delavca in delodajalca.
E- Učno okolje / Platforma za OHS
Za Turčijo, ki ima veliko število mladih, je pomembno, da lahko izvaja izobraževanje s pomočjo interneta (izobraževanje na daljavo, e-učenje). Danes se tradicionalni modeli izobraževanja in usposabljanja z intenzivnimi tehnološkimi spremembami prilagajajo spreminjajoči se tehnologiji. Oseba na enem koncu sveta lahko uporablja izkušnje osebe na drugi strani sveta. E-učna tehnologija ustvarja interakcijo med učitelji in študenti ter ustvarja tudi inovativne alternative, kot so seminarji in forumi za razprave. Druga prednost e-učenja je, da nudi možnosti globalnega učenja z znatnim zmanjšanjem stroškov usposabljanja.
Mobilna aplikacija za OHS
Vsak dan se zanimanje za mobilne naprave povečuje in pametni telefoni postajajo nepogrešljiv del našega življenja. Mobilne aplikacije bodo omogočile preprost dostop in omogočile ljudem na lokalnem območju, da si izmenjujejo informacije in pridobijo nove obiskovalce, ki jih zanima področje OHS. Najpomembnejši dejavnik pri širjenju mobilnih aplikacij je, da mobilne aplikacije olajšajo življenje. Poleg tega lahko zagotovijo takojšnjo kontrolo na področju OHS prek komunikacijskih rešitev na daljavo.Učni videoposnetki, pripravljeni na Fakulteti za zdravstvene vede UNM:

 VIDEO 1: LEGISLATION AND PRACTICE OF OHS IN SLOVENIA (corrected version): https://drive.google.com/open?id=1r3JML0fumxVJqWVPUmti9FV1MPHbqrc0

VIDEO 2: OCCUPATIONAL DISEASES AND PROTECTION (1) – occupation diseases and prevention: https://drive.google.com/open?id=1p3Omn7Y1MzZHjoKrx9Jo7BBbvb2Xi1wv

 VIDEO 3: OCCUPATIONAL DISEASES AND PROTECTION (2) – Hand hygiene: https://drive.google.com/open?id=18KZ4LH7wVGginVjIC0WSDXneln0lKiRw

 VIDEO 4: FIRST AID IN EMERGING SITUATION: https://drive.google.com/open?id=1Kz_XZ6cAr1WcaTL9zwJydR-FeJfymVxe 

 

STRINJAM SE

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani (izbriši piškotke). Več o piškotkih.